Waar staat de VVD voor: Visie en Beloften van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie

De VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie) is een Nederlandse politieke partij die zich inzet voor de belangen van het land op vele gebieden. Als sterke voorstander van een verenigd Europa, erkent de VVD de noodzaak om gezamenlijk grote problemen aan te pakken die individuele landen overstijgen. Een belangrijk punt op hun agenda is het verminderen van de economische afhankelijkheid van China, een stap die de partij essentieel vindt voor de nationale veiligheid en economisch welzijn. Daarnaast zet de VVD zich in voor vrijhandel en propageert het een vermindering van uitgaven aan ontwikkelingshulp.

Economie en Ondernemen

Om de economische crisis te boven te komen, ziet de VVD het wegnemen van onzekerheid bij huishoudens als cruciaal. De transitie weg van Russisch gas in Nederland en Europa moet versneld plaatsvinden. De VVD gelooft dat een stevige, ondersteunende overheid benodigd is om bedrijven die het hardst geraakt zijn door bijvoorbeeld de coronacrisis te helpen. Ter bevordering van economische groei wil de partij belastingen minimaal houden, met bijzondere aandacht voor belastingverlaging voor middeninkomens en het midden- en kleinbedrijf (mkb).

Klimaat en Duurzaamheid

De strijd tegen klimaatverandering is een speerpunt voor de VVD, waarbij de focus ligt op het verminderen van CO2-uitstoot en het stimuleren van innovatie. De partij beschouwt kernenergie als een essentieel onderdeel van een toekomstbestendige energiemix, en zoekt daarbij naar een evenwicht tussen duurzaamheid en betaalbaarheid voor de burger.

 • De partij pleit voor een kostenbewuste benadering bij de transitie naar duurzame energie.
 • De VVD verzet zich tegen een eenzijdig en onbetaalbaar energiebeleid.

In de visie van de VVD zijn boeren, tuinders en vissers de trots van het land. Het stikstofprobleem wil de partij aanpakken door bijdragen vanuit alle sectoren. Voor de VVD hoeven natuur en economie elkaar niet uit te sluiten maar kunnen zij elkaar juist versterken. Dierenmishandeling wordt ondertussen streng aangepakt.

“Banen worden niet gecreëerd door de overheid, maar door ondernemers.”

De VVD wil grote en kleine ondernemers de ruimte geven om te excelleren. De arbeidsmarkt en woningmarkt moeten gemoderniseerd worden, waarbij er meer huizen gebouwd worden en mensen gestimuleerd worden om aan het werk te gaan of meer uren te werken. Ook zorg draagt bij aan de partijvisie, waarbij het cruciaal is dat het Nederlandse zorgsysteem solide en toegankelijk blijft in de toekomst.

Das könnte Sie interessieren  Waar liggen de Malediven?

VVD Partijprogramma en Speerpunten

In plaats van bezuinigen kiest de VVD bewust voor het stimuleren van economische groei als sleutel tot herstel na een crisis. Dit wil de partij bereiken door de belastingdruk voor middeninkomens en het mkb te verlagen. Daarbij pleit de VVD voor een sterke overheid die bij gelegenheid de economie kan stimuleren met gerichte interventies.

Voor de VVD is het cruciaal om werk en ondernemen aantrekkelijker te maken, inclusief betere voorwaarden voor zzp’ers. Een solide vangnet voor werkenden behoort tot de prioriteiten, en ook wordt het verhogen van het minimumloon nagestreefd om werken lonender te maken.

Goed onderwijs staat hoog op de agenda van de VVD, met een pleidooi voor het stimuleren van excellentie en het eerder beginnen met leren. Scholen moeten beschermd worden tegen buitenlandse invloeden die een bedreiging voor de vrije samenleving kunnen vormen.

Op het gebied van zorg wil de VVD de kosten beheersen en excessen in marktwerking en bureaucratie aanpakken. Vaccinatie ziet de partij als norm en wil een beweging tegen overgewicht op gang brengen. Internationaal streeft de VVD naar versterking van de krijgsmacht en een assertiever Europa tegenover wereldmachten als China. Ontwikkelingshulp moet volgens de VVD met strikte voorwaarden komen en de Europese buitengrenzen dienen effectief bewaakt te worden.

VVD Visie op Immigratie en Integratie

De VVD staat voor gelijke rechten en kansen en hanteert dit ook voor nieuwkomers in Nederland. Hieronder volgen enkele kernpunten van hun integratie- en immigratiebeleid:

Onderdrukking

In de ogen van de VVD mag religie of cultuur nooit een excuus vormen voor onderdrukking. De partij wil actief optreden tegen de onderdrukking van vrouwen, homoseksuelen en andersdenkenden en de omgeving die dit toelaat aanpakken.

Das könnte Sie interessieren  Waar zit je hart vrouw

Buitenlandse Beïnvloeding

Buitenlandse financiële ondersteuning van scholen met een onvrije ideologie is onwenselijk. De VVD wil daarom sterk ingrijpen om buitenlandse beïnvloeding te stoppen en haatpredikers te weren.

Integratiebeleid

Nieuwkomers moeten actief deelnemen aan de samenleving, de Nederlandse taal leren en werken. De VVD verwacht dat zij de Nederlandse normen en vrijheden respecteren en onderschrijven, en stelt boetes voor aan degenen die hun best niet doen om in te burgeren.

Huisvesting van Statushouders

Statushouders dienen volgens de VVD gehuisvest te worden in flexwoningen en kleinschalige integratielocaties, zodat ze snel integreren zonder dat dit ten koste gaat van bestaande sociale huurwoningen voor Nederlanders.

Asielbeleid

De VVD pleit voor een eerlijk asielbeleid dat echte vluchtelingen beschermt en bijdraagt aan het creëren van veilige havens in de regio. Dit is nodig om ongecontroleerde migratiestromen en onnodige risico’s voor vluchtelingen te voorkomen.

VVD Verkiezingsprogramma 2021: Standpunten en Beloften

Met de Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart 2021 licht de VVD in haar verkiezingsprogramma de te varen koers voor de komende periode toe. De partij richt zich op verschillende beleidsterreinen met verscheidene beloften en plannen.

Belastingen en Economie

 • Er worden belastingverlagingen voorgesteld voor iedereen, met nadruk op middeninkomens.
 • Na de coronacrisis moet er een moderne en duurzame economische herstructurering volgen met meer nadruk op innovatie.
 • De arbeidsmarkt moet flexibeler worden, zodat het voor werkgevers aantrekkelijk is om mensen aan te nemen.

Veiligheid en Justitie

 • Meer capaciteit bij de politie en het Openbaar Ministerie (OM) voor de aanpak van cybercrime en terrorisme is noodzakelijk.
 • De VVD wil harder optreden tegen criminaliteit met strengere straffen en meer handhaving.
 • Preventief fouilleren moet op meer plaatsen mogelijk worden om de openbare veiligheid te waarborgen.
Das könnte Sie interessieren  Markten en Fairs in Nederland

Zorg

 • De partij wil de focus in zorg verleggen naar preventie om ziektes te voorkomen.
 • Zorg dichtbij huis en digitale zorginnovaties moeten gestimuleerd worden.
 • Meer ruimte voor innovatie in de zorg is essentieel, met name op het terrein van medicijnen en behandelingen.

Milieu en Klimaat

 • Klimaatneutraliteit in 2050 is het doel, waarbij innovatie en internationale samenwerking sleutel zijn.
 • De VVD wil milieuvervuiling tegengaan met maatregelen zoals statiegeld op blikjes en plastic flesjes.
 • De agrarische sector moet verduurzamen, onder andere door het reduceren van stikstof- en CO2-uitstoot.

Meer informatie over de plannen en beloftes van de VVD is beschikbaar op de officiële website van de partij.

Dit bericht is oorspronkelijk gepubliceerd op https://situam.org.mx/nl/waar-staat-vvd-voor/